Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Ikkai Maai - ඉක්කායි මායි
Advertisement
Ada Derana News

Jagath Samarawickrama, Sri Lanka Podujana Peramuna s representative from Polonnaruwa District, has been sworn in as a Member of Parliament. MORE..

19 May 2022 (11:56 AM)

The Department of Meteorology says the south-west monsoon is established over the island. MORE..

19 May 2022 (9:07 AM)

The Colombo Magistrate s Court has rejected the request made by the police to prevent a protest organized by the Inter-University Students Federation (IUSF) at the Polduwa Junction.

19 May 2022 (3:22 PM)

Resource : Ada Derana