Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Eka Rene Kurullo - එක රෑනේ කුරුල්ලෝ
Advertisement
Ada Derana News

Sivanesathurai Chandrakanthan alias Pilleyan of Thamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) has secured the highest number of preferential votes in the Batticaloa District. MORE..

7 Aug 2020 (2:27 PM)

The Kurunegala Magistrate has issued arrest warrants on the Mayor of Kurunegala Thushara Sanjeewa Vitharana and four others in the case filed over the demolishing of the Buwaneka Hotel, a building of historical value in Kurunegala. MORE..

7 Aug 2020 (6:05 PM)

The preferential vote results of the Kalutara District at the 2020 General Election have been released. MORE..

7 Aug 2020 (7:35 AM)

Resource : Ada Derana