Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Dramas Info - නාට්‍ය තොරතුරු
1 2 3 view all
News - ප්‍රවෘත්ති
1 2 3 view all
The Voice Teens Sri Lanka
1 2 3 view all
Movie Info - චිත්රපට තොරතුරු
1 2 3 view all
Reality Shows - රියැලිටි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
1 2 3 view all
LakvisionTV Italy - ලක්විෂන් ඉතාලි
1 2 3 view all
Music Programes - සංගීත වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Comedy - විහිළු කතා
1 2 3 view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2001 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
1597 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2889 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
4952 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
591 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2617 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
1161 views
view all items
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Entertaining Programes විනෝදාස්වාද
1 2 3 view all
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Divithura - දිවිතුරා
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Neela Pabalu - නීල පබළු
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
890 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
966 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1023 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1088 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1141 views
view all items
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Kiya Denna Adare Tharam - කියා දෙන්න ආදරේ තරම්
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
52 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
34 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
564 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
726 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
230 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
961 views
view all items
Sangeethe - සංගීතේ
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
626 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
701 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
797 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
796 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
841 views
view all items
Deweni Inima - Teledrama
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
570 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
673 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
686 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
736 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
775 views
view all items
TV1 Tele Drama - ටීවී1 නාට්‍යය
1 2 3 view all
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
10679 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4081 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4005 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3148 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3586 views
view all items
Astrology - ලග්න පලාපල
1 2 3 view all
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Complete Dramas සම්පූර්ණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Prema Dadayama 4 - ප්‍රේම දඩයම 4
1 2 3 view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

The approval of the Cabinet of Ministers has been granted to lease up to 11 aircraft for the national carrier SriLankan Airlines.

4 Dec 2022 (1:29 AM)

A testicle trafficking racket has been uncovered at the private hospital in Borella where Ada Derana s "Ukussa" recently exposed a kidney trading racket was being carried out. MORE..

4 Dec 2022 (1:21 AM)

The Computer Society of Sri Lanka (CSSL) says brain drain has amongst the Information Communication Technology (ICT) sector professionals have affected their targets of achieving USD 3 billion in export revenues by 2024. MORE..

4 Dec 2022 (1:10 AM)

President Ranil Wickremesinghe has never worked for self-promotion but to strengthen Parliament, President s Counsel Romesh de Silva says. MORE..

3 Dec 2022 (11:42 PM)

Measures have been taken to ban a staggering total of 400 employment agencies for failing to provide the required information regarding those finding employment overseas while on tourist visas. MORE..

3 Dec 2022 (8:54 PM)

Necessary arrangements will be made next year to start commercial activities related to 5G technology in Sri Lanka, the Telecommunication Regulatory Commission (TRCSL) has said. MORE..

3 Dec 2022 (8:02 PM)

Ukraine s embassy in Madrid received a parcel containing animal eyes on Friday (02 Dec), the latest in a series of similar "bloody packages" sent to its diplomatic missions across Europe, Ukrainian and Spanish officials said. MORE..

3 Dec 2022 (6:05 PM)

Transferring ownership of official vehicles to retired officers of state-owned enterprises (SOEs) has been discontinued with immediate effect, the Ministry of Finance, Economic Stability National Policies says. MORE..

3 Dec 2022 (5:25 PM)

The Department of Meteorology has issued an advisory for severe lightning in parts of the Central, Sabaragamuwa, Western, North-western, North-central, Southern and Uva provinces this evening. MORE..

3 Dec 2022 (4:59 PM)

In view of International Day of Disabled Persons (celebrated on 03 December), President Ranil Wickremesinghe has assured that a special programme will be formulated for the benefit of differently-abled persons. MORE..

3 Dec 2022 (4:30 PM)

Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekera met with representatives of various authorities related to the island s renewable energy industry yesterday (02 Dec). MORE..

3 Dec 2022 (2:52 PM)

The Group of Seven (G7) nations, Australia and the European Union have agreed on a $60 per barrel price cap on Russian seaborne crude oil as part of an international campaign to curb Russia s ability to finance its war against Ukraine through energy sales. MORE..

3 Dec 2022 (2:12 PM)

The eighth day of the debate on the committee stage or the third reading of the Appropriation Bill for the fiscal year 2023 has commenced in Parliament, today (03 Dec) at 09.30 a.m. MORE..

3 Dec 2022 (12:55 PM)

US Secretary of State Antony Blinken, during a meeting with Sri Lankan foreign minister Ali Sabry, has discussed the joint efforts of the two countries to combat local and global challenges. MORE..

3 Dec 2022 (11:48 AM)

A ship carrying a cargo of 41,678 metric tonnes of Muriate of Potash (MOP) fertilizer arrived in Sri Lanka, Minister of Agriculture Mahinda Amaraweera says. MORE..

3 Dec 2022 (11:32 AM)

The High Commissioner of Sri Lanka in Kenya, Velupillai Kananathan has joined a consular visit to the vessel MT Heroic Idun along with the high commissioners and diplomats of India, Poland and the Philippines on 27 November 2022. MORE..

3 Dec 2022 (10:46 AM)

The government is mulling the resumption of registering the paddy mill owners, which was temporarily halted. MORE..

3 Dec 2022 (10:14 AM)

The French Development Agency (AFD) signed a grant agreement worth EUR 450,000 with the Ceylon Electricity Board (CEB) and Electricité de France (French electric utility) to support the increasing share of intermittent renewable energies in Sri Lanka s energy mix. MORE..

3 Dec 2022 (9:56 AM)

Showers or thundershowers will occur in Northern, Eastern and North-central provinces and in Hambantota district, the Department of Meteorology says. MORE..

3 Dec 2022 (9:09 AM)

A total of 123 agreements have been signed with foreign investors for the year 2022, State Minister of Investment Promotion Dilum Amunugama claimed. MORE..

3 Dec 2022 (12:58 AM)

Resource : Ada Derana