Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Dramas Info - නාට්‍ය තොරතුරු
1 2 3 view all
News - ප්‍රවෘත්ති
1 2 3 view all
The Voice Teens Sri Lanka
1 2 3 view all
Movie Info - චිත්රපට තොරතුරු
1 2 3 view all
Reality Shows - රියැලිටි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
1 2 3 view all
LakvisionTV Italy - ලක්විෂන් ඉතාලි
1 2 3 view all
Music Programes - සංගීත වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Comedy - විහිළු කතා
1 2 3 view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2526 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
2213 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3165 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
5559 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
707 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2762 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
1290 views
view all items
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Entertaining Programes විනෝදාස්වාද
1 2 3 view all
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Divithura - දිවිතුරා
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Neela Pabalu - නීල පබළු
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1032 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1026 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1067 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1117 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1169 views
view all items
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Kiya Denna Adare Tharam - කියා දෙන්න ආදරේ තරම්
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
85 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
94 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
65 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
763 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
865 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
245 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1136 views
view all items
Sangeethe - සංගීතේ
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
748 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
769 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
843 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
828 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
867 views
view all items
Deweni Inima - Teledrama
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
709 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
722 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
722 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
754 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
791 views
view all items
TV1 Tele Drama - ටීවී1 නාට්‍යය
1 2 3 view all
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
10692 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4086 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4008 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3150 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3588 views
view all items
Astrology - ලග්න පලාපල
1 2 3 view all
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Complete Dramas සම්පූර්ණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Prema Dadayama 4 - ප්‍රේම දඩයම 4
1 2 3 view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Litro Gas Company has decided to increase the prices of LP gas cylinders with effect from midnight today (Dec. 05). MORE..

5 Dec 2022 (6:15 PM)

The Group of Seven price cap on Russian seaborne oil came into force on Monday as the West tries to limit Moscow s ability to finance its war in Ukraine, but Russia has said it will not abide by the measure even if it has to cut production. MORE..

5 Dec 2022 (5:17 PM)

President Ranil Wickremesinghe has appointed a committee consisting of representatives of the public and private sectors of Sri Lanka to work with the multidisciplinary team of the National Dairy Development Board of India MORE..

5 Dec 2022 (5:06 PM)

The Colombo District Court has rejected the application filed by Minister Nimal Siripala de Silva, seeking a court order against the Chairman of Sri Lanka Freedom Party (SLFP), former President Maithripala Sirisena preventing him from being removed from positions held within the party. MORE..

5 Dec 2022 (4:49 PM)

The United States officially handed over 9,300 metric tons of urea fertilizer to the Ministry of Agriculture to distribute to more than 193,000 smallholder paddy farmers in Jaffna, Mullaitivu, Mannar, Vavuniya, Anuradhapura, Trincomalee, Batticaloa, and Monaragala districts, the US Embassy in Colombo said. MORE..

5 Dec 2022 (4:03 PM)

Sri Lanka Navy has held a local multi-day fishing trawler carrying 20 would-be illegal immigrants to a foreign country via sea routes, during a special operation carried out in the seas east of the Foul Point, Trincomalee early this morning (Dec. 05). MORE..

5 Dec 2022 (3:24 PM)

State Minister of Ports and Aviation, Premalal Jayasekara says that the aviation services in the Palali International Airport, which had suspended its services due to Coivd-19 pandemic, will recommence on December 12. MORE..

5 Dec 2022 (2:54 PM)

The Attorney General has informed the Court of Appeal that police protection will be provided to the former Director of the Criminal Investigation Department (CID) Shani Abeysekera.

5 Dec 2022 (2:06 PM)

A scholarship program utilizing funds from the President s Fund has been initiated under the directives of President Ranil Wickremesinghe for students who have passed the G.C. E. Ordinary Level examination and are sitting for the GCE Advanced Level examination in 2024. MORE..

5 Dec 2022 (1:59 PM)

The Minister of Sports has informed the Court of Appeal that measures will be taken to prepare a new constitution for Sri Lanka Cricket (SLC). MORE..

5 Dec 2022 (1:29 PM)

Police have taken into custody seven packets of Ice drugs (crystal methamphetamine) found inside a canteen at a school in the Malwathuhiripitiya area of Gampaha. MORE..

5 Dec 2022 (1:25 PM)

Minister of Power and Energy, Kanchana Wijesekara says that the Ceylon Electricity Board (CEB) estimates 01 unit of electricity will cost Rs. 56.90 for an uninterrupted power supply for 2023. MORE..

5 Dec 2022 (12:43 PM)

The Executive Committee of Sri Lanka Freedom Party (SLFP) has granted approval for the decision arrived at by its Central Committee to remove the MPs who accepted ministerial posts in the government from their party s positions. MORE..

5 Dec 2022 (12:08 PM)

A fire has broken out in the upper story of a warehouse at Galborella in Kelaniya at around 06.30 a.m. this morning (Dec. 05), Ada Derana reporter said. MORE..

5 Dec 2022 (11:51 AM)

The ninth day of the debate on the committee stage or the third reading of the Appropriation Bill for the fiscal year 2023 has commenced in Parliament. MORE..

5 Dec 2022 (11:44 AM)

Saudi Arabia s NEOM smart city offers a great opportunity for Sri Lankan professionals and skilled workers, a government minister from the South Asian nation said. MORE..

5 Dec 2022 (9:27 AM)

The Department of Meteorology says several spells of showers will occur in Northern, Eastern and North-Central provinces. MORE..

5 Dec 2022 (9:16 AM)

Minister of Ports, Shipping and Aviation Nimal Siripala de Silva has expressed confidence that construction of the Sri Lanka Port Authority-funded East Container Terminal of the Colombo port will be completed by July 2024 as planned. MORE..

4 Dec 2022 (11:57 PM)

Indonesia s Mount Semeru volcano has erupted, sending ash billowing into the sky and sparking evacuations on the country s main island, Java. MORE..

4 Dec 2022 (11:23 PM)

Several professional three-wheeler associations state that it is very unfair to charge a fee of Rs. 3,000 for the registration of three-wheeler taxis in the Western Province through the online system. MORE..

4 Dec 2022 (10:29 PM)

Resource : Ada Derana